Het woord “structuurvisie” komt regelmatig voorbij in kranten en gemeentelijke publicaties. Maar wat is een structuurvisie nu eigenlijk en wat is de juridische waarde ervan? En wat zijn de juridische mogelijkheden als er in een structuurvisie dingen staan waar je het als belanghebbende niet mee eens bent? Hieronder volgt een stukje uitleg.

Structuurvisie

In een structuurvisie legt een gemeente vast wat de hoofdlijnen zijn voor de ontwikkeling van een bepaald gebied. Het maakt duidelijk welk ruimtelijk beleid de gemeente wil voeren binnen het door de structuurvise bestreken gebied. Waar wil men bijvoorbeeld woningbouw toelaten, waar wil men bedrijvigheid mogelijk maken en waar wil men de bestaande natuur handhaven. Over dit soort zaken worden in een structuurvisie de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid vastgelegd.

inspreekrecht gemeentelijke structuurvisie

Een structuurvisie is geen plan dat de bewoners van een bepaald gebied rechtstreeks bindt. De gemeente zelf is echter wel aan het beleid gebonden zoals dat door haar is vastgelegd in een structuurvisie. Het opstellen van een structuurvisie gebeurt in samenspraak met de provinciale overheid. Zo’n structuurvisie moet namelijk wel aansluiten bij het ruimtelijk beleid van de provincie.

De gemeenteraad is het bevoegde orgaan binnen de gemeente om een structuurvisie voor een bepaald gebied vast te stellen. De gemeente is ook verplicht om het beleid zoals vastgelegd in een structuurplan te publiceren. Structuurvisies zijn dan ook digitaal te raadplegen voor degenen die daarin interesse hebben. Op de site www.ruimtelijkeplannen.nl zijn deze visies ook per afzonderlijk gebied in Nederland te raadplegen.

Heeft u vragen?

OF VRIJBLIJVEND ADVIES NODIG?

Verhouding tot bestemmingsplan

Uiteindelijk moet het beleid zoals verwoord in een structuurvisie worden vastgelegd in een bestemmingsplan. Ook alle bestemmingsplannen zijn trouwens terug te vinden op de site www.ruimtelijkeplannen.nl. Een bestemmingsplan bindt de burgers wel rechtstreeks. Als in een bestemmingsplan een bepaald gebruik van een perceel is toegestaan, dan mag de eigenaar of gebruiker van zo’n perceel het perceel ook daadwerkelijk conform die bestemming gebruiken. Hetzelfde geldt voor de in het bestemmingsplan vastgelegde bouwmogelijkheden. Het bestemmingsplan bepaalt (bindend) wat er wel en niet mag worden gebouwd op een bepaalde locatie.

Inspraak voorafgaand aan vaststellen structuurvisie

Omdat een structuurvisie alleen de gemeente bindt (en niet rechtstreeks de burger) staat er geen juridische rechtsgang open tegen een vastgestelde structuurvisie. Er bestaat echter normaliter wel een inspraakmogelijkheid. Conform artikel 2.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de structuurvisie namelijk te worden aangegeven hoe burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van de structuurvisie zijn betrokken. In de praktijk wordt dit veelal vormgegeven door het bieden van de mogelijkheid van inspraak .

Benutten inspraakmogelijkheid

Het is van groot belang om van deze inspraakmogelijkheid (tijdig) gebruik te maken. Als je als belanghebbende op juridisch inhoudelijke gronden de gemeente immers weet te overtuigen van de noodzaak tot aanpassing van de ontwerp-structuurvisie, dan is daarmee immers een goede basis gelegd voor het vaststellen van een bestemmingsplan conform de wensen van de belanghebbende.
Reageer je niet en wordt de structuurvisie ongewijzigd vastgesteld, dan loop je als belanghebbende bij de vaststelling van een bestemmingsplan heel snel tegen de muur. De gemeente zal zich dan ter verdediging van haar planologische keuzen simpelweg beroepen op de vastgesteld structuurvisie. Daar is zij immers aan gebonden. Weliswaar staat er tegen vaststelling van een bestemmingsplan wel een juridische rechtsgang voor belanghebbenden open, maar in het gros van de gevallen ben je dan te laat met je inhoudelijke argumenten.
Daarom is het van groot belang om tijdig – namelijk al voorafgaand aan het vaststellen van een structuurvisie voor een bepaald gebied – goed gemotiveerd en juridisch onderbouwd aan de gemeentelijke bel te trekken. Zo wordt voorkomen dat je in de fase van vaststelling van een bestemmingsplan als belanghebbende achter het net vist.

Mr. A.J. Flipse

Mr. A.J. Flipse en zijn kantoorgenoot mr. R.E. Izeboud zijn onder meer gespecialiseerd in het begeleiden van bestemmingsplanwijzigingen ten behoeve van cliënten en het waar nodig aanvechten van besluiten (bijvoorbeeld omgevingsvergunningen) van gemeentelijke overheden.

Onze advocaten

Ons kantoor behandelt met specialistische juridische deskundigheid uiteenlopende juridische kwesties.

MR. R.E. IZEBOUD (ADVOCAAT)

Mr. R.E. Izeboud

Advocaat

MR. A. J. FLIPSE (ADVOCAAT)

Mr. A. J. Flipse

Advocaat

MR. A.M.C.C. VERBLACKT (ADVOCAAT)

Mr. A.M.C.C. Verblackt

Advocaat

m. breedveld

Mr. M. Breedveld

Advocaat

 • Je hoort het vaak zeggen in de ondernemingswereld: Een eigen onderneming brengt risico’s met zich mee. Ook wij kregen te maken met een conflict over een bouwproject. Erg spannend. Flipse Izeboud advocaten pakte de zaak zorgvuldig en snel op. De sterke inhoudelijke argumentatie zorgde voor een snelle succesvolle afsluiting van het dossier. Het kantoor heeft een “down to earth”-mentaliteit en is erg toegankelijk.

  Bouwkundig tekenburo Van Uden
 • Een langlopende zaak is uiteindelijk goed opgelost dankzij een juridisch inhoudelijk goede en zeer actieve begeleiding door Mr. A.J. Flipse.

  Architectenbureau Drijvers Oisterwijk B.V.
 • Een zeer gecompliceerde bouwkundige aansprakelijkheidskwestie (met een groot financieel belang) is door mr. Flipse tot een goed einde gebracht. Door deskundigheid en dossierkennis, maar zeer zeker ook overtuiging en doorzettingsvermogen!

  RC Directeur BFM VASTGOED
 • No nonsense kantoor, deskundig en daadkrachtig.

  ASR Schadeverzekering B.V.
 • “…De heer Izeboud verstaat zijn vak, hij heeft grote kennis van zaken en is onderzoekend ingesteld. Verder heb ik hem ervaren als doortastend en zeer overtuigend in zijn optreden. En hij is integer, een kwaliteit die ik waardeer…”

  drs. M.J.H. Van Hooijdonk
 • “…Sedert vele jaren werkt Jachthaven Scharloo nu samen met de heer Izeboud van Flipse Izeboud Advocaten. De heer Izeboud kenmerkt zich door een directe, actuele, zeer accurate en persoonlijke houding. De houding jegens opponenten is dwingend zakelijk zonder een grens te overschrijden. Naar de cliënt werkt hij anticiperend en eveneens dwingend in de goede zin van het woord. Het is als ondernemer heden ten dage, met alle regelgeving en snelheid van handelen, niet eenvoudig alles tot op detail te overzien en in de gaten te houden. Het werkt dan ook uiterst prettig dat de heer Izeboud meedenkt én vooruit denkt. Het voelt voor ons dan ook meer als partnerschap dan als een relatie van opdrachtgever tot opdrachtnemer…”

  Directeur-eigenaar Jachthaven Scharloo Waspik
 • “…Daar wij zelf een eigen praktijk hebben vinden wij een van de belangrijkste dingen “bereikbaarheid”. De heer Izeboud was voor ons grotendeels bereikbaar en indien niet op het moment dat wij belden, belde hij altijd dezelfde dag nog terug ook buiten kantoortijden om. Daarnaast vonden wij de heer Izeboud een betrokken persoon bij onze zaak en had hij kennis van zaken. Een betrokken, bereikbaar persoon met kennis van zaken, zo willen wij de heer Izeboud omschrijven…”

  Managing Director Hoff De Ruyter BV Belastingadviseurs…..
 • “…De heer Izeboud heeft mij bijgestaan op verzoek van DAS Rechtsbijstand in een civielrechtelijke zaak. De heer Izeboud heeft beslag voor mij gelegd voor een zeer langslepende en vervelende rechtszaak. Naast het doeltreffende beslag vond ik dat ik ook echt gehoord werd door de heer Izeboud. Ik ben dan ook zeer tevreden over de zeer grote menselijkheid waarmee ik ben behandeld. Ook dankzij het verhaal dat via DAS is gegaan zijn zij er voor mijn gevoel 200% voor gegaan (je hoort namelijk wel eens andere verhalen). Ik zou dit kantoor dan ook zeker aanraden. Juist het menselijke sprak mij erg aan. Het werd ook niet als vervelend beschouwd als ik een keer te veel belde of iets twee keer moest vragen omdat het niet helemaal duidelijk was. Mijn ervaring was dus zeer prettig…”

  Stefan van der Donk
 • “…Ik ben door DAS Rechtsbijstand doorverwezen naar een advocaat omdat de DAS mij niet meer verder kon verhelpen. Ik heb toen de heer Izeboud uitgekozen uit verschillende advocaten. Wij hebben 2 jaar lang aan een slepende zaak gewerkt. Bij de eerste kennismaking heeft de heer Izeboud mij veel consequenties uitgelegd van wat er zou kunnen gebeuren en zo is het ook gegaan. Dus deskundig op voorhand. Er zijn heel veel contacten geweest en veel mails en als ik belde werd ik ook altijd prompt teruggebeld. Dus met andere worden, als ik morgen weer een zaak heb dan zal ik zeker weer naar de heer Izeboud gaan om de goede reden dat ik met respect ben behandeld en de uitleg altijd correct was. Bij mij voelde het altijd goed…”

  Dick Leerdam
 • “…Onze ervaring met Flipse Izeboud Advocaten is erg positief. Veel kennis van zaken, behulpzaamheid en snelheid in handelen. Gedurende een zaak word je goed en volledig geïnformeerd over de vorderingen. Er wordt zeer daadkrachtig gehandeld waardoor wij de heer Izeboud en zijn collega zeker zullen aanbevelen…”

  Officemanager Verhaar Tuinen Tuinarchitectuur Aanleg Onderhoud