Compensatie transitievergoeding bij beëindiging arbeidsovereenkomst zieke werknemer en het slapend houden van dienstverbanden

Iedere werknemer heeft sinds 1 juli 2015 in beginsel recht op de transitievergoeding, indien de arbeidsovereenkomst (kort gezegd) wordt beëindigd anders dan door zijn schuld, ook de werknemer wiens arbeidsovereenkomst wordt beëindigd na twee jaar ziekte.

Dit betekende echter een zware strop voor veel werkgevers. Immers, de werkgevers hadden al twee jaar lang salaris moeten doorbetalen aan hun zieke werknemers, kosten moeten maken gericht op de re-integratie van de werknemer en moesten daar bovenop ineens ook nog een transitievergoeding gaan betalen, indien zij de arbeidsovereenkomst zouden beëindigen. Hierdoor hebben veel werkgevers er de afgelopen jaren voor gekozen om een dienstverband na twee jaar ziekte niet te beëindigen, hoewel zij daartoe wel bevoegd zijn, maar om het dienstverband “slapend” te houden. Immers, zo lang het dienstverband niet beëindigd wordt, is geen transitievergoeding verschuldigd. Werknemer konden hier geruime tijd nauwelijks iets tegen beginnen. Zij hadden geen mogelijkheid om de werkgever te verplichten om hen te ontslaan.

Op basis van recente ontwikkelingen is het slapend houden van een arbeidsovereenkomst echter niet meer nodig en zelfs niet meer toegestaan.

Compensatieregeling transitievergoeding

Op basis van de compensatieregeling zal het UWV vanaf 1 april 2020 de transitievergoeding voor werknemers, die twee jaar ziek zijn, voor haar rekening nemen, indien de arbeidsovereenkomst om die reden wordt beëindigd. U dient hiervoor als werkgever een compensatieverzoek in te dienen bij het UWV. In het portaal van het UWV zult u daarvoor een formulier terugvinden. Let op: de aanvraag dient binnen zes maanden na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst te worden ingediend!

Voor de werkgevers die in de afgelopen jaren reeds een transitievergoeding betaald hebben aan een werknemer waarmee het dienstverband is geëindigd op grond van het feit dat de werknemer twee jaar ziek is, geldt een overgangsregeling. Op basis van deze regeling kunnen ook deze werkgevers vanaf 1 april 2020, tot en met uiterlijk 30 september 2020 (6 maanden na de inwerkingtreding van de wetswijziging) een compensatieverzoek indienen.

Door de invoering van deze regeling heeft een werkgever over het algemeen geen belang om de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer in stand te houden, na twee jaar ziekte.

Hierbij is van belang dat de compensatie door het UWV gelijk is aan het bedrag van de transitievergoeding tot één dag, na de dag dat de werknemer twee jaar in dienst is. Dit betekent dat de werkgever, die niet direct de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte beëindigt of heeft beëindigd, niet gecompenseerd wordt voor het meerdere, indien de arbeidsovereenkomst “slapend wordt/is gehouden”. Immers, hoe langer de arbeidsovereenkomst duurt, des te hoger de transitievergoeding. U heeft als werkgever in beginsel dus juist belang om de arbeidsovereenkomst zo spoedig mogelijk te beëindigen, nadat de werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is.

Heeft u vragen?

OF VRIJBLIJVEND ADVIES NODIG?

Slapend houden dienstverband

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over het slapend houden van de arbeidsovereenkomst.

In deze uitspraak heeft de Hoge Raad kort gezegd geoordeeld dat een werkgever gehouden is om in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding, als voldaan is aan de vereisten van art. 7:669 lid 1 en lid 3, aanhef en onder b, van het Burgerlijk Wetboek voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Daarbij heeft de Hoge Raad geoordeeld dat die vergoeding niet meer behoeft te bedragen dan hetgeen aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na die waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst zou kunnen (doen) beëindigen.

De Hoge Raad heeft één uitzondering op dit uitgangspunt aanvaard als – op grond van door de werkgever te stellen en zo nodig te bewijzen omstandigheden – de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst. Zo’n belang kan bijvoorbeeld gelegen zijn in reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer.

compensatieregeling transitievergoeding

Conclusie

De uitspraak van de Hoge Raad lijkt in eerste instantie mosterd na de maaltijd. Immers, door de invoering van de compensatieregel, zal de werkgever veelal geen belang meer hebben om niet in te stemmen met de beëindiging van het (slapende) dienstverband. Immers de door de werkgever te betalen transitievergoeding wordt vanaf 1 april 2020 gecompenseerd door het UWV.

U zou als werkgever eventueel slechts belang kunnen hebben bij het slapend houden van de arbeidsovereenkomst tot en met 1 april 2020, aangezien u pas vanaf dat moment de voorgeschoten vergoeding kunt terugvragen. Echter heeft de Hoge Raad, daarop vooruitlopend geoordeeld dat, als de werkgever aannemelijk maakt dat die voorfinanciering leidt tot ernstige financiële problemen, de rechter kan beslissen dat betaling aan de werknemer in termijnen plaatsvindt of wordt opgeschort tot na 1 april 2020. In zoverre kan de uitspraak van de hoge raad dus toch van belang zijn voor U als werkgever.

Daarnaast heeft de Hoge Raad een duidelijk standpunt ingenomen over de hoogte van de te betalen vergoeding. De Hoge Raad heeft expliciet geoordeeld dat de vergoeding die u aan de werknemer dient te betalen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, niet meer hoeft te bedragen dan hetgeen aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na die waarop u als werkgever wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst zou kunnen (doen) beëindigen. Dit betekent dat de te betalen vergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, op grond van het feit dat een werknemer twee jaar of meer arbeidsongeschikt is, nooit meer bedraagt dan de het bedrag van de transitievergoeding tot één dag, na de dag dat de werknemer twee jaar in dienst is.

Hierdoor zult u als werkgever in beginsel geen hogere vergoeding dienen te betalen, in het geval u een dienstverband (gedurende de afgelopen jaren) slapend heeft gehouden. In dit opzicht is de uitspraak van de Hoge Raad dus een waardevolle aanvulling op de compensatieregeling.

Indien en zover u op basis van het bovenstaande nog vragen heeft, bent u altijd welkom om contact op te nemen met ons kantoor.

Onze advocaten

Ons kantoor behandelt met specialistische juridische deskundigheid uiteenlopende juridische kwesties.

MR. R.E. IZEBOUD (ADVOCAAT)

Mr. R.E. Izeboud

Advocaat

MR. A. J. FLIPSE (ADVOCAAT)

Mr. A. J. Flipse

Advocaat

MR. A.M.C.C. VERBLACKT (ADVOCAAT)

Mr. A.M.C.C. Verblackt

Advocaat

m. breedveld

Mr. M. Breedveld

Advocaat

 • Je hoort het vaak zeggen in de ondernemingswereld: Een eigen onderneming brengt risico’s met zich mee. Ook wij kregen te maken met een conflict over een bouwproject. Erg spannend. Flipse Izeboud advocaten pakte de zaak zorgvuldig en snel op. De sterke inhoudelijke argumentatie zorgde voor een snelle succesvolle afsluiting van het dossier. Het kantoor heeft een “down to earth”-mentaliteit en is erg toegankelijk.

  Bouwkundig tekenburo Van Uden
 • Een langlopende zaak is uiteindelijk goed opgelost dankzij een juridisch inhoudelijk goede en zeer actieve begeleiding door Mr. A.J. Flipse.

  Architectenbureau Drijvers Oisterwijk B.V.
 • Een zeer gecompliceerde bouwkundige aansprakelijkheidskwestie (met een groot financieel belang) is door mr. Flipse tot een goed einde gebracht. Door deskundigheid en dossierkennis, maar zeer zeker ook overtuiging en doorzettingsvermogen!

  RC Directeur BFM VASTGOED
 • No nonsense kantoor, deskundig en daadkrachtig.

  ASR Schadeverzekering B.V.
 • “…De heer Izeboud verstaat zijn vak, hij heeft grote kennis van zaken en is onderzoekend ingesteld. Verder heb ik hem ervaren als doortastend en zeer overtuigend in zijn optreden. En hij is integer, een kwaliteit die ik waardeer…”

  drs. M.J.H. Van Hooijdonk
 • “…Sedert vele jaren werkt Jachthaven Scharloo nu samen met de heer Izeboud van Flipse Izeboud Advocaten. De heer Izeboud kenmerkt zich door een directe, actuele, zeer accurate en persoonlijke houding. De houding jegens opponenten is dwingend zakelijk zonder een grens te overschrijden. Naar de cliënt werkt hij anticiperend en eveneens dwingend in de goede zin van het woord. Het is als ondernemer heden ten dage, met alle regelgeving en snelheid van handelen, niet eenvoudig alles tot op detail te overzien en in de gaten te houden. Het werkt dan ook uiterst prettig dat de heer Izeboud meedenkt én vooruit denkt. Het voelt voor ons dan ook meer als partnerschap dan als een relatie van opdrachtgever tot opdrachtnemer…”

  Directeur-eigenaar Jachthaven Scharloo Waspik
 • “…Daar wij zelf een eigen praktijk hebben vinden wij een van de belangrijkste dingen “bereikbaarheid”. De heer Izeboud was voor ons grotendeels bereikbaar en indien niet op het moment dat wij belden, belde hij altijd dezelfde dag nog terug ook buiten kantoortijden om. Daarnaast vonden wij de heer Izeboud een betrokken persoon bij onze zaak en had hij kennis van zaken. Een betrokken, bereikbaar persoon met kennis van zaken, zo willen wij de heer Izeboud omschrijven…”

  Managing Director Hoff De Ruyter BV Belastingadviseurs…..
 • “…De heer Izeboud heeft mij bijgestaan op verzoek van DAS Rechtsbijstand in een civielrechtelijke zaak. De heer Izeboud heeft beslag voor mij gelegd voor een zeer langslepende en vervelende rechtszaak. Naast het doeltreffende beslag vond ik dat ik ook echt gehoord werd door de heer Izeboud. Ik ben dan ook zeer tevreden over de zeer grote menselijkheid waarmee ik ben behandeld. Ook dankzij het verhaal dat via DAS is gegaan zijn zij er voor mijn gevoel 200% voor gegaan (je hoort namelijk wel eens andere verhalen). Ik zou dit kantoor dan ook zeker aanraden. Juist het menselijke sprak mij erg aan. Het werd ook niet als vervelend beschouwd als ik een keer te veel belde of iets twee keer moest vragen omdat het niet helemaal duidelijk was. Mijn ervaring was dus zeer prettig…”

  Stefan van der Donk
 • “…Ik ben door DAS Rechtsbijstand doorverwezen naar een advocaat omdat de DAS mij niet meer verder kon verhelpen. Ik heb toen de heer Izeboud uitgekozen uit verschillende advocaten. Wij hebben 2 jaar lang aan een slepende zaak gewerkt. Bij de eerste kennismaking heeft de heer Izeboud mij veel consequenties uitgelegd van wat er zou kunnen gebeuren en zo is het ook gegaan. Dus deskundig op voorhand. Er zijn heel veel contacten geweest en veel mails en als ik belde werd ik ook altijd prompt teruggebeld. Dus met andere worden, als ik morgen weer een zaak heb dan zal ik zeker weer naar de heer Izeboud gaan om de goede reden dat ik met respect ben behandeld en de uitleg altijd correct was. Bij mij voelde het altijd goed…”

  Dick Leerdam
 • “…Onze ervaring met Flipse Izeboud Advocaten is erg positief. Veel kennis van zaken, behulpzaamheid en snelheid in handelen. Gedurende een zaak word je goed en volledig geïnformeerd over de vorderingen. Er wordt zeer daadkrachtig gehandeld waardoor wij de heer Izeboud en zijn collega zeker zullen aanbevelen…”

  Officemanager Verhaar Tuinen Tuinarchitectuur Aanleg Onderhoud