Een leegstaand kantoor. Of een bedrijfspand dat al veel te lang te huur staat en waar geen interesse voor lijkt te bestaan. Het is een probleem waar veel eigenaren van vastgoed tegenaan lopen.

Wetswijziging per 1 november 2014

Maar dat hoeft niet persé zo te blijven. Per 1 november 2014 ontstaan er nieuwe kansen voor leegstaand vastgoed. Dan treedt een wetswijziging in werking die voor vastgoedeigenaren echt kansen biedt. Het wordt dan mogelijk om via een korte procedure (maximaal 8 weken) een ingrijpende gebruikswijziging van een pand door te voeren. Bijvoorbeeld van kantoren naar wonen. Of van kantoren naar hotel. Of naar een andere gebruiksvorm.

Wat kan er vanaf 1 november 2014?

Deze wetswijziging gaat over het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarin zijn diverse wijzigingen doorgevoerd, in het bijzonder ook om leegstand van vastgoed te bestrijden. Het geeft gemeenten middelen in handen om ruimhartig mee te werken aan een wijziging van het gebruik van een pand. Overigens geldt dat niet alleen als zo’n pand leeg staat. Er is in algemene zin gewoon meer ruimte gekomen voor gemeentebesturen om via een korte procedure het gebruik van een pand aan te passen.

Permanente gebruikswijziging

Een belangrijke wijziging is opgenomen in bijlage II bij het Bor. Daarin is (in artikel 4) een lijst van gevallen opgenomen waarin het college van B&W van het geldende bestemmingsplan kan afwijken. Een heel belangrijke afwijkingsmogelijkheid staat in onderdeel 9 van dit artikel. Het biedt het college de mogelijkheid om af te wijken van het bestemmingsplan voor

“..het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken aan aansluitend terrein…”

Voorwaarde is nog wel dat het bouwwerk binnen de bebouwde kom moet liggen (behalve als het om een logiesfunctie voor werknemers zou gaan).

De afwijkingsmogelijkheid is voor de rest heel ruim geformuleerd. Hiermee kunnen enorme hoeveelheden vierkante meters leegstaande bebouwing worden omgezet naar een ander gebruik. Daarbij mogen ook de nodige bouwkundige aanpassingen worden doorgevoerd, onder de voorwaarde dat de oppervlakte of het bouwvolume niet wordt vergroot. Dat biedt dus nogal wat mogelijkheden. Ook aan de buitenzijde kunnen dus aanpassingen aan het pand worden gepleegd die nodig zijn voor het nieuwe gebruik.

Tijdelijke gebruikswijziging

Daarnaast biedt de wetswijziging ook veel ruimere mogelijkheden om tijdelijk (maximaal 10 jaar) een ander gebruik van een gebouw en van gronden toe te laten (zie onderdeel 11 van hetzelfde artikel). Tijdelijk kan dus ook afwijkend grondgebruik worden toegestaan voor een periode van 10 jaar. Via die route kan dus bijvoorbeeld ook buiten de bebouwde kom tijdelijk voor een ander gebruik van een pand of gronden worden gekozen.

Op grond van de wijziging in nog een ander artikel (artikel 5.18 Bor) kan een dergelijke toestemming voor tijdelijk ander gebruik overigens ook aan een langere (of kortere) duur dan 10 jaar worden gebonden. Voorheen kon op grond van dit artikel slechts voor maximaal 5 jaar worden afgeweken en moest ook nog worden aangetoond dat het om een tijdelijke behoefte ging. Dat is allemaal van tafel. De gemeente kan gewoon voor een veel langere periode een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan toestaan. Een dergelijke tijdelijke afwijking kan zelfs ook nog worden verlengd. Bovendien kan de gemeente er voor kiezen die afwijking uiteindelijk definitief te maken door het bestemmingsplan aan te passen.

Hoe bereik je dat?

De gemeente krijgt dus veel ruimere wettelijke mogelijkheden om afwijkend gebruik van gebouwen en gronden toe te staan. De grote vraag is alleen: hoe bereik je nu dat de gemeente dat ook daadwerkelijk doet? Het zijn immers mogelijkheden en geen verplichtingen voor een gemeente.

Daarbij komt het aan op het indienen van een goed doortimmerd plan bij de gemeente. Gemeenten voelen in toenemende mate de verantwoordelijkheid om mee te denken met eigenaren van leegstaande kantoren, bedrijfspanden, hotels e.d. Als een eigenaar goed toelicht dat hij voor het toegelaten gebruik geen gebruikers meer kan vinden en hij met een goed doordacht alternatief gebruik komt, dan is er zeker een goede kans dat de gemeente daarin meegaat.

Met behulp van een inventieve architect en een ter zake kundige advocaat openen zich nieuwe mogelijkheden. Met als gezamenlijk einddoel: 100 procent bezetting van alle leegstaande panden. Download hier de flyer van de aanpak die wij met C5 Architecten hebben ontwikkeld.

 

Flipse Izeboud Advocaten

De advocaten mr. A.J. Flipse en mr. R.E. Izeboud hebben een ruime ervaring in het begeleiden van cliënten bij het realiseren van hun bouwplannen en het uit de weg ruimen van juridische obstakels. Dat geldt zowel voor nieuwbouwplannen als voor plannen tot het realiseren van een nieuwe gebruiksvorm in bestaande bebouwing.