Als de wilsbekwaamheid van iemand die een testament heeft gemaakt in twijfel wordt getrokken, kan het medisch dossier relevant zijn. Via dit dossier kan namelijk mogelijk  bewijs worden verkregen voor het onderbouwen van de wilsonbekwaamheid in verband met het inroepen van de nietigheid van het testament.

De geheimhouding van het medisch dossier werkt echter door na overlijden van de patiënt (art. 7:457 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek; BW). Lange tijd was niet duidelijk wanneer de geheimhoudingsplicht van het medisch dossier na overlijden doorbroken kon worden. Tot 1 januari 2020 bestond er namelijk geen wettelijke regeling ten aanzien van de gerechtvaardigde doorbreking van de medische geheimhoudingsplicht in het geval dat een inmiddels overleden patiënt daarvoor geen toestemming verleend had (of zich daarover niet had uitgelaten). Reeds in 2001 heeft de Hoge Raad in haar arrest van 20 april 2001 daarom een toetsingskader ontwikkeld en uitgewerkt voor deze gevallen. Er dienden volgens de Hoge Raad dan zwaarwegende aanwijzingen te bestaan voor het gebruik van die medische gegevens. Er was sprake van zwaarwegende aanwijzingen indien er (cumulatief) voldaan was aan de volgende criteria:

1. voldoende concrete aanwijzingen;
2. dat er een ander zwaarwegend belang geschaad zou kunnen worden bij handhaving van de medische geheimhoudingsplicht.

Sinds 1 januari 2020 geldt artikel 7:458a BW, waarin de uitzonderingen staan op de geheimhouding na overlijden. Op grond van lid 1 onderdeel c van deze bepaling heeft eenieder die een zwaarwegend belang heeft recht op inzage in of afschrift van de gegevens uit het medisch dossier van een overleden patiënt, zonder dat daarvoor toestemming is gegeven, wanneer hij of zij aannemelijk maakt dat dit belang mogelijk wordt geschaad en dat inzage in of afschrift van gegevens uit het dossier noodzakelijk is voor de behartiging van dit belang. 

De toelichting bij de wet geeft een aantal concrete voorbeelden van gevallen waarbij volgens de wetgever sprake is van een zwaarwegend belang. Concreet wordt hierbij het voorbeeld genoemd van de ‘vernietiging’ van het testament. Er is dan sprake van een zwaarwegend belang als de betrokkene in een (recent) testament is onterfd en er ook concrete aanwijzingen zijn om te vermoeden dat degene die het testament heeft ondertekend niet in staat was tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake ten tijde van het opmaken en verlijden van dat testament. 

Als u informatie wilt uit het medisch dossier, dan richt u zich eerst tot de hulpverlener/arts die het dossier houdt (art. 7:454 BW). Het is de hulpverlener die beslist of deze de geheimhouding opzij zal zetten of niet. Als de hulpverlener meent dat er een zwaarwegend belang is, dan kan deze de informatie geven, maar alleen die informatie die noodzakelijk is om het zwaarwegend belang te behartigen. Bij betwisting van de wilsbekwaamheid verstrekt de hulpverlener dus alleen de medische gegevens die relevant kunnen zijn om de wilsbekwaamheid te beoordelen. Als de hulpverlener weigert om de geheimhouding te doorbreken, dan kunt u via de civiele rechter de informatie uit het medisch dossier vorderen. Wij kunnen u daarbij helpen.

Onze advocaten

Ons kantoor behandelt met specialistische juridische deskundigheid uiteenlopende juridische kwesties.

MR. R.E. IZEBOUD (ADVOCAAT)

Mr. R.E. Izeboud

Advocaat

MR. A. J. FLIPSE (ADVOCAAT)

Mr. A. J. Flipse

Advocaat

MR. A.M.C.C. VERBLACKT (ADVOCAAT)

Mr. A.M.C.C. Verblackt

Advocaat

Heeft u vragen?

OF VRIJBLIJVEND ADVIES NODIG?

 • Je hoort het vaak zeggen in de ondernemingswereld: Een eigen onderneming brengt risico’s met zich mee. Ook wij kregen te maken met een conflict over een bouwproject. Erg spannend. Flipse Izeboud advocaten pakte de zaak zorgvuldig en snel op. De sterke inhoudelijke argumentatie zorgde voor een snelle succesvolle afsluiting van het dossier. Het kantoor heeft een “down to earth”-mentaliteit en is erg toegankelijk.

  Bouwkundig tekenburo Van Uden
 • Een langlopende zaak is uiteindelijk goed opgelost dankzij een juridisch inhoudelijk goede en zeer actieve begeleiding door Mr. A.J. Flipse.

  Architectenbureau Drijvers Oisterwijk B.V.
 • Een zeer gecompliceerde bouwkundige aansprakelijkheidskwestie (met een groot financieel belang) is door mr. Flipse tot een goed einde gebracht. Door deskundigheid en dossierkennis, maar zeer zeker ook overtuiging en doorzettingsvermogen!

  RC Directeur BFM VASTGOED
 • No nonsense kantoor, deskundig en daadkrachtig.

  ASR Schadeverzekering B.V.
 • “…De heer Izeboud verstaat zijn vak, hij heeft grote kennis van zaken en is onderzoekend ingesteld. Verder heb ik hem ervaren als doortastend en zeer overtuigend in zijn optreden. En hij is integer, een kwaliteit die ik waardeer…”

  drs. M.J.H. Van Hooijdonk
 • “…Sedert vele jaren werkt Jachthaven Scharloo nu samen met de heer Izeboud van Flipse Izeboud Advocaten. De heer Izeboud kenmerkt zich door een directe, actuele, zeer accurate en persoonlijke houding. De houding jegens opponenten is dwingend zakelijk zonder een grens te overschrijden. Naar de cliënt werkt hij anticiperend en eveneens dwingend in de goede zin van het woord. Het is als ondernemer heden ten dage, met alle regelgeving en snelheid van handelen, niet eenvoudig alles tot op detail te overzien en in de gaten te houden. Het werkt dan ook uiterst prettig dat de heer Izeboud meedenkt én vooruit denkt. Het voelt voor ons dan ook meer als partnerschap dan als een relatie van opdrachtgever tot opdrachtnemer…”

  Directeur-eigenaar Jachthaven Scharloo Waspik
 • “…Daar wij zelf een eigen praktijk hebben vinden wij een van de belangrijkste dingen “bereikbaarheid”. De heer Izeboud was voor ons grotendeels bereikbaar en indien niet op het moment dat wij belden, belde hij altijd dezelfde dag nog terug ook buiten kantoortijden om. Daarnaast vonden wij de heer Izeboud een betrokken persoon bij onze zaak en had hij kennis van zaken. Een betrokken, bereikbaar persoon met kennis van zaken, zo willen wij de heer Izeboud omschrijven…”

  Managing Director Hoff De Ruyter BV Belastingadviseurs…..
 • “…De heer Izeboud heeft mij bijgestaan op verzoek van DAS Rechtsbijstand in een civielrechtelijke zaak. De heer Izeboud heeft beslag voor mij gelegd voor een zeer langslepende en vervelende rechtszaak. Naast het doeltreffende beslag vond ik dat ik ook echt gehoord werd door de heer Izeboud. Ik ben dan ook zeer tevreden over de zeer grote menselijkheid waarmee ik ben behandeld. Ook dankzij het verhaal dat via DAS is gegaan zijn zij er voor mijn gevoel 200% voor gegaan (je hoort namelijk wel eens andere verhalen). Ik zou dit kantoor dan ook zeker aanraden. Juist het menselijke sprak mij erg aan. Het werd ook niet als vervelend beschouwd als ik een keer te veel belde of iets twee keer moest vragen omdat het niet helemaal duidelijk was. Mijn ervaring was dus zeer prettig…”

  Stefan van der Donk
 • “…Ik ben door DAS Rechtsbijstand doorverwezen naar een advocaat omdat de DAS mij niet meer verder kon verhelpen. Ik heb toen de heer Izeboud uitgekozen uit verschillende advocaten. Wij hebben 2 jaar lang aan een slepende zaak gewerkt. Bij de eerste kennismaking heeft de heer Izeboud mij veel consequenties uitgelegd van wat er zou kunnen gebeuren en zo is het ook gegaan. Dus deskundig op voorhand. Er zijn heel veel contacten geweest en veel mails en als ik belde werd ik ook altijd prompt teruggebeld. Dus met andere worden, als ik morgen weer een zaak heb dan zal ik zeker weer naar de heer Izeboud gaan om de goede reden dat ik met respect ben behandeld en de uitleg altijd correct was. Bij mij voelde het altijd goed…”

  Dick Leerdam
 • “…Onze ervaring met Flipse Izeboud Advocaten is erg positief. Veel kennis van zaken, behulpzaamheid en snelheid in handelen. Gedurende een zaak word je goed en volledig geïnformeerd over de vorderingen. Er wordt zeer daadkrachtig gehandeld waardoor wij de heer Izeboud en zijn collega zeker zullen aanbevelen…”

  Officemanager Verhaar Tuinen Tuinarchitectuur Aanleg Onderhoud