Architecten en constructeurs let op

Met regelmaat sta ik architecten en constructeurs bij die worden aangesproken door hun opdrachtgever omdat ze een (ontwerp)fout zouden hebben gemaakt. Hierbij spelen vaak algemene voorwaarden een rol. Vaak gaat het daarbij om de DNR 2011. Vanuit ervaringen in de praktijk geef ik architecten, constructeurs en andere technische adviseurs in dit blog een paar belangrijke tips om hun rechtspositie te versterken.

DNR informatie

Mijn eerste verdedigingslinie in een juridische procedure is vaak het doen van een beroep op vervaltermijnen of aansprakelijkheidsbeperkingen op grond van toepasselijk algemene voorwaarden. Als het beroep op een vervaltermijn slaagt, dan komt een rechter aan de inhoud van de kwestie niet eens toe. De vordering wordt dat gewoon afgewezen.

DNR 2011 toegelicht

De DNR 2011 (voluit De Nieuwe Regeling, eerste herziening juli 2013) wordt veel gebruikt door architectenbureaus en ingenieursbureaus. Het is een set algemene voorwaarden opgesteld door de brancheorganisaties van architecten (BNA) en ingenieurs (NLIngenieurs).

De DNR 2011 is bedoeld voor alle adviseurs in de bouw die actief zijn op het gebied van ontwerp, advies en management: architecten, constructeurs, installatie-adviseurs, bouwfysici, interieurarchitecten, tuin- en landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen etc.

ABAA DNR 2011

In de praktijk wordt de DNR 2011 veel gebruikt door constructeurs, architecten en andere adviseurs in de bouw. Het Rijksvastgoedbedrijf hanteert zelfs eigen voorwaarden – de ABAA DNR 2011 – waarin precies wordt aangegeven op welke punten door het Rijksvastgoedbedrijf van de DNR 2011 wordt afgeweken en/of de DNR 2011 wordt aangevuld indien een adviseur van de DNR 2011 gebruik maakt. Kortom, de DNR 2011 is in veel rechtsverhoudingen tussen adviseurs in de bouw en opdrachtgevers relevant.

Voordeel van DNR 2011

De DNR 2011 probeert een evenwichtige verdeling tussen de belangen van de adviseurs en de opdrachtgevers tot stand te brengen. Over de vraag of dat is gelukt kan men twisten. Het feit dat het Rijksvastgoedbedrijf van de ABAA DNR 2011 gebruik maakt geeft al aan dat sommige opdrachtgevers daar anders tegenaan kijken.

Duidelijk is in ieder geval dat een adviseur er een flink belang bij heeft om de DNR 2011 van toepassing te verklaren op de rechtsverhouding met zijn opdrachtgever. Als het gaat om aansprakelijkheid zijn er namelijk ten opzichte van de wettelijke regeling een aantal belangrijke ‘voordelen’ voor de adviseur in deze regeling opgenomen. Ik noem – zonder volledig te zijn – drie belangrijke:

 • De aansprakelijkheid van de adviseur vervalt door verloop van 5 jaar na de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd (artikel 16 lid 1 DNR). Komt de opdrachtgever buiten die termijn met een aansprakelijkheidsstelling of dagvaarding, dan is hij dus te laat.
 • Nadat de opdrachtgever een fout van de adviseur heeft gemeld dient hij binnen een (verval)termijn van 2 jaar een procedure tegen de adviseur te starten. Doet hij dat niet, dan kan hij geen rechtsvordering meer tegen de adviseur instellen. Zijn recht daartoe is dan vervallen (artikel 16 lid 3 DNR).
 • De aansprakelijkheid van de adviseur voor schade is in principe beperkt tot de omvang van de advieskosten (artikel 15 lid 2 DNR). Deze beperking van de aansprakelijkheid van de architect kan een grote impact hebben. Als een architect of constructeur echt een grote fout heft gemaakt, dan is de schade vaak vele malen groter dat het bedrag van de advieskosten.

Alleen al deze voorbeelden maken duidelijk dat het van toepassing verklaren van de DNR op de overeenkomst tussen de adviseur en de opdrachtgever belangrijk is. En toch gaat dat in de praktijk heel vaak fout.

Heeft u vragen?

OF VRIJBLIJVEND ADVIES NODIG?

Fouten in de praktijk

Het van toepassing verklaren van de DNR 2011 gaat daarbij vaak nog wel goed. Op het briefpapier van de adviseur staat veelal een zin afgedrukt in de volgende trant: ‘Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing den DNR 2011’. Maar daar blijf het dan nogal eens bij. Als dat alles is, dan zijn de algemene voorwaarden weliswaar van toepassing, maar dan kan de opdrachtgever zich daar heel gemakkelijk van afmaken.

Hij kan dan de vernietiging van de algemene voorwaarden inroepen door te stellen dat die hem niet bij of voor het aangaan van de overeenkomst ter hand zijn gesteld. In nogal wat gevallen blijkt dat inderdaad niet te zijn gebeurd. En als het wel is gebeurd, dan kan de adviseur dat vaak niet bewijzen. Het gevolg is dat de architect of constructeur (of andere adviseur) zich dan niet met succes op de DNR 2011 kan beroepen. De verwijzing naar deze voorwaarden leidt dan dus in de praktijk tot niets.

Uitzonderingen die de regel bevestigen

In sommige gevallen wordt de architect of constructeur nog gered, bijvoorbeeld in een situatie waarin de opdrachtgever zelf aan de toepasselijkheid van de DNR 2011 heeft gerefereerd. In een recent arrest van het hof Amsterdam d.d. 1 mei 2020 oordeelde dit hof daar als volgt over (r.o. 3.5):

‘De essentie van de vereiste terhandstelling van algemene voorwaarden is erin gelegen zeker te stellen dat de wederpartij van de gebruiker kennis kan nemen van de inhoud daarvan. Nu opdrachtgever in haar brief van 16 oktober 2013 aan de adviseur blijk had gegeven van haar bekendheid met DNR, had het op haar weg gelegen nader toe te lichten waarom uitblijven van de terhandstelling daarvan door de adviseur, in dit geval tot vernietiging van die voorwaarden zou moeten leiden. Het ontbreken van een toelichting hierop, komt voor rekening van opdrachtgever.’

Dit arrest vormt echter een uitzondering die de regel bevestigt, namelijk dat de DNR 2011 voor of bij het aangaan door de adviseur aan de opdrachtgever ter hand moet zijn gesteld.

Fysiek of elektronisch ter hand stellen

Het ter hand stellen van de voorwaarden hoeft niet fysiek. Het mag ook langs elektronische weg gebeuren, mits dat op een zodanige wijze gebeurt dat de voorwaarden door de opdrachtgever kunnen worden opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming (artikel 6:235 lid 2 BW).

Vernietiging DNR 2011

Dat het vaak misgaat met de (tijdige) terhandstelling van algemene voorwaarden illustreert een recente uitspraak van het hof Den Bosch d.d. 20 oktober 2020. De algemene voorwaarden waren in die zaak noch fysiek noch langs elektronische weg aan de andere partij ter hand gesteld. Het oordeel van het hof was dan ook duidelijk (in rechtsoverweging 3.24):

‘De enkele verwijzing naar algemene voorwaarden met het aanbod tot het desgevraagd toezenden ervan op de offertes van [geïntimeerde] voldoet aan geen van deze beide bepalingen, terwijl niet is gebleken dat de mogelijkheid daarvoor niet aanwezig was. [geïntimeerde] heeft ook niet heeft gesteld dat zij anderszins haar algemene voorwaarden aan [appellant] heeft verstrekt. Dit betekent dat de grief van [geïntimeerde] in zoverre faalt.’

De vernietiging van de algemene voorwaarden kon dus met recht worden ingeroepen.

DNR 2011 van toepassing verklaren

Daarom dient bij voorkeur aan het slot van iedere overeenkomst van een adviseur met een opdrachtgever een duidelijke zin te worden opgenomen waaruit blijkt dat de opdrachtgever de DNR 2011 heeft ontvangen. De zin zou bijvoorbeeld als volgt kunnen luiden:

‘Op deze overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals opgenomen in de DNR 2011. Een exemplaar van de DNR 2011 is bij deze overeenkomst gevoegd en derhalve aan opdrachtgever ter hand gesteld.’

Uiteraard dient dan ook daadwerkelijk een exemplaar van de DNR 2011 bij de overeenkomst te zijn gevoegd. Vaak wordt door adviseurs gewerkt met een offerte die door de opdrachtgever moet worden getekend. In dat geval kan de informatie dan in de offerte worden opgenomen. Nog beter is het als de opdrachtgever ook afzonderlijk tekent voor de ontvangst van de DNR 2011.

Voor het goed afstemmen van de te hanteren tekst op de werkwijze van de adviseur is juridisch advies vereist. Het doel is echter duidelijk: zorg als adviseur dat de DNR 2011 voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever is verstrekt. En zorg dat u dat kunt bewijzen.

Komt u dan met uw zaak bij ons kantoor, dan staat u al met 3-0 voor.
Mr. A.J. Flipse

Mr. A.J. Flipse is gespecialiseerd in (complexe) aansprakelijkheidskwesties, onder meer op het gebied van aansprakelijkheid van architecten, constructeurs,  aannemers en opdrachtgevers in de bouw.

Onze advocaten

Ons kantoor behandelt met specialistische juridische deskundigheid uiteenlopende juridische kwesties.

MR. R.E. IZEBOUD (ADVOCAAT)

Mr. R.E. Izeboud

Advocaat

MR. A. J. FLIPSE (ADVOCAAT)

Mr. A. J. Flipse

Advocaat

MR. A.M.C.C. VERBLACKT (ADVOCAAT)

Mr. A.M.C.C. Verblackt

Advocaat

m. breedveld

Mr. M. Breedveld

Advocaat

 • Je hoort het vaak zeggen in de ondernemingswereld: Een eigen onderneming brengt risico’s met zich mee. Ook wij kregen te maken met een conflict over een bouwproject. Erg spannend. Flipse Izeboud advocaten pakte de zaak zorgvuldig en snel op. De sterke inhoudelijke argumentatie zorgde voor een snelle succesvolle afsluiting van het dossier. Het kantoor heeft een “down to earth”-mentaliteit en is erg toegankelijk.

  Bouwkundig tekenburo Van Uden
 • Een langlopende zaak is uiteindelijk goed opgelost dankzij een juridisch inhoudelijk goede en zeer actieve begeleiding door Mr. A.J. Flipse.

  Architectenbureau Drijvers Oisterwijk B.V.
 • Een zeer gecompliceerde bouwkundige aansprakelijkheidskwestie (met een groot financieel belang) is door mr. Flipse tot een goed einde gebracht. Door deskundigheid en dossierkennis, maar zeer zeker ook overtuiging en doorzettingsvermogen!

  RC Directeur BFM VASTGOED
 • No nonsense kantoor, deskundig en daadkrachtig.

  ASR Schadeverzekering B.V.
 • “…De heer Izeboud verstaat zijn vak, hij heeft grote kennis van zaken en is onderzoekend ingesteld. Verder heb ik hem ervaren als doortastend en zeer overtuigend in zijn optreden. En hij is integer, een kwaliteit die ik waardeer…”

  drs. M.J.H. Van Hooijdonk
 • “…Sedert vele jaren werkt Jachthaven Scharloo nu samen met de heer Izeboud van Flipse Izeboud Advocaten. De heer Izeboud kenmerkt zich door een directe, actuele, zeer accurate en persoonlijke houding. De houding jegens opponenten is dwingend zakelijk zonder een grens te overschrijden. Naar de cliënt werkt hij anticiperend en eveneens dwingend in de goede zin van het woord. Het is als ondernemer heden ten dage, met alle regelgeving en snelheid van handelen, niet eenvoudig alles tot op detail te overzien en in de gaten te houden. Het werkt dan ook uiterst prettig dat de heer Izeboud meedenkt én vooruit denkt. Het voelt voor ons dan ook meer als partnerschap dan als een relatie van opdrachtgever tot opdrachtnemer…”

  Directeur-eigenaar Jachthaven Scharloo Waspik
 • “…Daar wij zelf een eigen praktijk hebben vinden wij een van de belangrijkste dingen “bereikbaarheid”. De heer Izeboud was voor ons grotendeels bereikbaar en indien niet op het moment dat wij belden, belde hij altijd dezelfde dag nog terug ook buiten kantoortijden om. Daarnaast vonden wij de heer Izeboud een betrokken persoon bij onze zaak en had hij kennis van zaken. Een betrokken, bereikbaar persoon met kennis van zaken, zo willen wij de heer Izeboud omschrijven…”

  Managing Director Hoff De Ruyter BV Belastingadviseurs…..
 • “…De heer Izeboud heeft mij bijgestaan op verzoek van DAS Rechtsbijstand in een civielrechtelijke zaak. De heer Izeboud heeft beslag voor mij gelegd voor een zeer langslepende en vervelende rechtszaak. Naast het doeltreffende beslag vond ik dat ik ook echt gehoord werd door de heer Izeboud. Ik ben dan ook zeer tevreden over de zeer grote menselijkheid waarmee ik ben behandeld. Ook dankzij het verhaal dat via DAS is gegaan zijn zij er voor mijn gevoel 200% voor gegaan (je hoort namelijk wel eens andere verhalen). Ik zou dit kantoor dan ook zeker aanraden. Juist het menselijke sprak mij erg aan. Het werd ook niet als vervelend beschouwd als ik een keer te veel belde of iets twee keer moest vragen omdat het niet helemaal duidelijk was. Mijn ervaring was dus zeer prettig…”

  Stefan van der Donk
 • “…Ik ben door DAS Rechtsbijstand doorverwezen naar een advocaat omdat de DAS mij niet meer verder kon verhelpen. Ik heb toen de heer Izeboud uitgekozen uit verschillende advocaten. Wij hebben 2 jaar lang aan een slepende zaak gewerkt. Bij de eerste kennismaking heeft de heer Izeboud mij veel consequenties uitgelegd van wat er zou kunnen gebeuren en zo is het ook gegaan. Dus deskundig op voorhand. Er zijn heel veel contacten geweest en veel mails en als ik belde werd ik ook altijd prompt teruggebeld. Dus met andere worden, als ik morgen weer een zaak heb dan zal ik zeker weer naar de heer Izeboud gaan om de goede reden dat ik met respect ben behandeld en de uitleg altijd correct was. Bij mij voelde het altijd goed…”

  Dick Leerdam
 • “…Onze ervaring met Flipse Izeboud Advocaten is erg positief. Veel kennis van zaken, behulpzaamheid en snelheid in handelen. Gedurende een zaak word je goed en volledig geïnformeerd over de vorderingen. Er wordt zeer daadkrachtig gehandeld waardoor wij de heer Izeboud en zijn collega zeker zullen aanbevelen…”

  Officemanager Verhaar Tuinen Tuinarchitectuur Aanleg Onderhoud